Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων η οποία διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 όπως κάθε φορά ισχύει και λαμβάνει χώρα σε πλήρη συμμόρφωση με τις συστάσεις, οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και οι λοιπές πληροφορίες που υποβάλλετε με την εγγραφή σας στην παρούσα Πλατφόρμα, καθώς και στις δηλώσεις/αιτήσεις που συμπληρώνετε με σκοπό:

  • α) τη συμμετοχή σας στα Προγράμματα Χρηματοδότησης, Ενίσχυσης, Διανομής, Προώθησης του Ε.Κ.Κ., είναι τα απολύτως απαραίτητα τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων και την υλοποίηση του κάθε προγράμματος
  • β) την υποβολή αίτησης για την έκδοση έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, είναι τα απολύτως απαραίτητα τα οποία απαιτούνται για την έκδοσή τους
  • γ) την υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων, είναι τα απολύτως απαραίτητα τα οποία απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την επικοινωνία μεταξύ υμών και του ΕΚΚ σχετικά με αυτά

H επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο ΕΚΚ, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ. ε του ΓΚΠΔ.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, πρόσβαση στα δεδομένα σας και δικαίωμα επεξεργασίας έχουν μόνο τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού του ΕΚΚ τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται ή των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μετά την αποχώρησή τους ή τη λήξη της συνεργασίας τους με αυτήν.

Τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από τους φορείς που είναι συνυπεύθυνοι για τη διαχείριση των προγραμμάτων, για την έκδοση τυχόν πιστοποιητικών και βεβαιώσεων καθώς και για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και τους εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το ΕΚΚ για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον υποβάλατε την αίτηση και οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.

Περαιτέρω, στην περίπτωση των Προγραμμάτων, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στις εποπτεύουσες αρμόδιες δημόσιες αρχές για λόγους ελέγχου και στους λοιπούς συνυποψηφίους συμμετέχοντες, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον προς τούτο, για λόγους διαφάνειας.

Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται να διαβιβασθούν εκτός ΕΕ για τους σκοπούς των Προγραμμάτων, η διαβίβαση γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων ή με την εφαρμογή μιας ή περισσότερων νομικών βάσεων που ορίζονται στο Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

Για την επεξεργασία των δεδομένων το ΕΚΚ εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβλήθηκαν, και ενδεχομένως στη συνέχεια μόνο για σκοπούς ελέγχου από τις εποπτεύουσες αρμόδιες δημόσιες αρχές ή εφόσον η τήρησή τους επιβάλλεται από τον νόμο, ή λόγω ύπαρξης έννομου συμφέροντος του Ε.Κ.Κ.
Κάθε φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Επίσης τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@gfc.gr

Εφόσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων του το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι δεν έχει ικανοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.