Πιστοποιητικά ΕΚΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Υποβολή αίτησης πιστοποιητικού

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.
Μαζί με την συμπληρωμένη αίτησή σας θα πρέπει επίσης να υποβάλετε ένα (1) DVD ή USB stick του κινηματογραφικού έργου στην οριστική του μορφή το οποίο θα αποσταλεί ή θα παραδοθεί στα γραφεία του ΕΚΚ (Χατζοπούλου 9, Ψυχικό, 115 24 Αθήνα - Υπόψιν Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής).
Μυθοπλασία
Ντοκιμαντέρ
Ναι
Όχι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πατήστε εδώ για τα στοιχεία της εταιρείας παραγωγής
+

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας το έργο πρέπει να πληροί τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία (3) παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που το έργο δεν πληροί τα κριτήρια, θα χρειαστεί να παραθέσετε μία εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία θα αναφέρετε πώς το έργο συνδέεται με την Ελλάδα λόγω του δημιουργού και του περιεχομένου του (ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/105396, άρθρο 5, ΦΕΚ Β’/2608/2011).
Επιλογή κριτηρίων
+

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Για τη μοριοδότηση συντελεστή κινηματογραφικού έργου απαιτείται αυτός να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή που κυρώθηκε με το ν. 3004/2002 (ΦΕΚ 76Α΄) ή/και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

Σε περίπτωση που το έργο δεν έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες μονάδες, θα χρειαστεί να παραθέσετε μία εμπεριστατωμένη έκθεση-αναφορά στην οποία θα αναφέρετε τις ιδιάζουσες συνθήκες παραγωγής (ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/105396, άρθρο 5, ΦΕΚ Β’/2608/2011).
Πατήστε εδώ για την κατάσταση των συντελεστών
+

Όροι υποβολής αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού

Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

  • Το ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τους Όρους του Προγράμματος. Οι ανακοινώσεις αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να γνωρίζουν τους Όρους του Προγράμματος και οι αιτήσεις τους να είναι σε συμφωνία με αυτούς. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, το ΕΚΚ δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης και προστασίας των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν σε αυτές.
  • Αποκλείεται η συμμετοχή προσώπου με περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ).
  • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων του Προγράμματος και των παρόντων όρων συμμετοχής.