Πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

CO-PRODUCTION WINDOW

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Καταληκτική Ημερομηνία - Α’ Περίοδος: 20/10 | Β’ Περίοδος: 31/3

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολών προτάσεων, δεν θα υπάρξει δυνατότητα αντικατάστασης αρχείων ή τροποποίησης/επικαιροποίησης της αίτησης. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας θα διεξαχθεί τόσο επί της πληρότητας της αίτησης, όσο και επί της εγκυρότητας των συνημμένων αρχείων και στοιχείων.Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων των κατατεθειμένων προτάσεων και σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε στοιχείου, από όσα ορίζονται ως υποχρεωτικά για την κατάθεση της αίτησης, αποκλείει την πρόταση από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός πέντε (5) ημερών μπορεί να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από το/τη Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια του ΕΚΚ μετά από εισήγηση της ΔΑΠ.
Μυθοπλασία
Ντοκιμαντέρ
Μεγάλου μήκους
Μικρού μήκους
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
«Σχέδια για παιδικό ή/και εφηβικό κοινό» είναι τα σχέδια που απευθύνονται πρωτίστως και όχι συμπληρωματικά σε παιδικό ή/και εφηβικό κοινό. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι παιδικής ή/και εφηβικής θεματολογίας, να προσδιορίζουν το ηλικιακό εύρος του κοινού στο οποίο απευθύνονται και να έχουν κεντρικό ήρωα ηλικίας μέχρι 18 ετών. Η οπτική ματιά της αφήγησης είθισται να προέρχεται από τον κόσμο των ανηλίκων. Το σχέδιο πρέπει να μην προωθεί τη βία, τον ρατσισμό, τον σεξισμό ή τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας.
Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε το παραπάνω, καθώς επιλέξιμα είναι τα σχέδια για τα οποία δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών.
Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε το παραπάνω, καθώς επιλέξιμα είναι τα σχέδια που έχουν επιβεβαιωμένη χρηματοδότηση από Κρατικό φορέα χρηματοδοτήσεων ή/και από τηλεοπτικό σταθμό σε τουλάχιστον μία από τις χώρες συμπαραγωγής.
Ναι
Όχι
Η μέγιστη χρηματοδότηση για το καθένα σχέδιο έχει ανώτατο όριο το ποσό των 150.000 € και μπορεί να καλύπτει:
 • έως και το 100% του προϋπολογισμού του, εφόσον το έργο εντάσσεται στη κατηγορία του «Δύσκολου Οπτικοακουστικού έργου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παραγράφο 1 η του Ν. 3905/2010, ή
 • έως 60% των επιλέξιμων δαπανών του με την προϋπόθεση ότι
  1. συμμετέχουν παραγωγοί και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και
  2. υπάρχει εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση και από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Διαφορετικά, το αποδεκτό ποσοστό είναι έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πατήστε εδώ για τα στοιχεία της εταιρείας παραγωγής
+
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ/ΙΣ
Πατήστε εδώ για προσθήκη Σκηνοθέτη/ιδας
+
ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πατήστε εδώ για προσθήκη Σεναριογράφου
+

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Πατήστε εδώ για τα στοιχεία του σχεδίου
+

Όροι υποβολής αίτησης συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

 • Το ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τους Όρους του Προγράμματος. Οι ανακοινώσεις αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ.
 • Οι Συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να γνωρίζουν τους Όρους του Προγράμματος και οι αιτήσεις τους να είναι σε συμφωνία με αυτούς. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, το ΕΚΚ δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
 • Οι Συμμετέχοντες/ουσες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης και προστασίας των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν σε αυτές.
 • Αποκλείεται η συμμετοχή προσώπου με περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ).
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων του Προγράμματος και των παρόντων όρων συμμετοχής.
Καταληκτική Ημερομηνία - Α’ Περίοδος: 20/10 | Β’ Περίοδος: 31/3