Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Καταληκτική Ημερομηνία - Α’ Περίοδος: 31/5 | Β’ Περίοδος: 30/11

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολών προτάσεων, δεν θα υπάρξει δυνατότητα αντικατάστασης αρχείων ή τροποποίησης/επικαιροποίησης της αίτησης.
Ο έλεγχος επιλεξιμότητας θα διεξαχθεί τόσο επί της πληρότητας της αίτησης, όσο και επί της εγκυρότητας των συνημμένων αρχείων και στοιχείων.
Μυθοπλασία
Ντοκιμαντέρ
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
«Σχέδια για παιδικό ή/και εφηβικό κοινό» είναι τα σχέδια που απευθύνονται πρωτίστως και όχι συμπληρωματικά σε παιδικό ή/και εφηβικό κοινό. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι παιδικής ή/και εφηβικής θεματολογίας, να προσδιορίζουν το ηλικιακό εύρος του κοινού στο οποίο απευθύνονται και να έχουν κεντρικό ήρωα ηλικίας μέχρι 18 ετών. Η οπτική ματιά της αφήγησης είθισται να προέρχεται από τον κόσμο των ανηλίκων. Το σχέδιο πρέπει να μην προωθεί τη βία, τον ρατσισμό, τον σεξισμό ή τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας.
Ναι
Όχι
Η χρηματοδότηση του ΕΚΚ μπορεί να ανέλθει έως το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τις 35.000 €
Ναι
Όχι
Σχέδιο που απορρίφθηκε κατά την αξιολόγησή του σε ένα από τα στάδια προγράμματος του ΕΚΚ (Γραφή, Development, Παραγωγή) μπορεί, αφού βελτιωθεί, να υποβληθεί ξανά για αξιολόγηση, στο ίδιο στάδιο με νέα αίτηση, για μία (1) μόνο φορά.
Σε περίπτωση που το σχέδιο έχει ήδη απορριφθεί δύο (2) φορές στο στάδιο αυτό, δεν μπορείτε να υποβάλετε την παρούσα αίτηση.

Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο που κρίθηκε ως Μη Επιλέξιμο μπορεί να υποβληθεί προς αξιολόγηση έως δύο (2) φορές, καθώς δεν προχώρησε σε στάδιο αξιολόγησης και συνεπώς δεν απορρίφθηκε.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ/ΙΣ
Πατήστε εδώ για προσθήκη Σκηνοθέτη/ιδας
+
ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πατήστε εδώ για προσθήκη Σεναριογράφου
+

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Πατήστε εδώ για τα στοιχεία του σχεδίου
+

Όροι υποβολής αίτησης συμμετοχής

Οι όροι του Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών Σχεδίων & Έργων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

  • Το ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τους Όρους του Προγράμματος. Οι ανακοινώσεις αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να γνωρίζουν τους Όρους του Προγράμματος και οι αιτήσεις τους να είναι σε συμφωνία με αυτούς. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, το ΕΚΚ δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης και προστασίας των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν σε αυτές.
  • Αποκλείεται η συμμετοχή προσώπου με περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ).
  • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων του Προγράμματος και των παρόντων όρων συμμετοχής.
Καταληκτική Ημερομηνία - Α’ Περίοδος: 31/5 | Β’ Περίοδος: 30/11