Προγράμματα Διανομής, Προώθησης και Φεστιβάλ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ WORK-IN-PROGRESS

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ WORK-IN-PROGRESS.
Ο απολογισμός για την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΚ γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας e-services.gfc.gr. Σε τυχόν έγκριση της αίτησής σας, θα επιλέξετε το βήμα "καταχώρηση απολογισμού" και θα συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία με τα έγγραφα και παραστατικά που απαιτούνται.Κατά τον απολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης ζητείται επίσης η ανάρτηση φωτογραφιών τόσο από την εκδήλωση, όσο και από τους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους με το λογότυπο του ΕΚΚ.Για ποσά οικονομικής ενίσχυσης άνω των 2.500 ευρώ απαιτείται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με το ΕΚΚ.
Ναι
Όχι
empty

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Δημιουργία υλικού προβολής (συμπεριλαμβανομένου υλικού που προσφέρει καθολική προσβασιμότητα)
 • Δημιουργία προωθητικού υλικού
 • Δαπάνες επικοινωνίας (ηλεκτρονική, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, έντυπη διαφήμιση)
 • Προωθητικές δράσεις/εκδηλώσεις
 • Έξοδα μετάβασης συντελεστών/τριών στον τόπο διεξαγωγής του φεστιβάλ
 • Έξοδα διαμονής συντελεστών/τριών στον τόπο διεξαγωγής του φεστιβάλ
 • Έξοδα υποτιτλισμού

Όροι υποβολής αίτησης συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

 • Το ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τους Όρους του Προγράμματος. Οι ανακοινώσεις αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ.
 • Οι Συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να γνωρίζουν τους Όρους του Προγράμματος και οι αιτήσεις τους να είναι σε συμφωνία με αυτούς. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, το ΕΚΚ δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
 • Οι Συμμετέχοντες/ουσες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης και προστασίας των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν σε αυτές.
 • Αποκλείεται η συμμετοχή προσώπου με περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ).
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων του Προγράμματος και των παρόντων όρων συμμετοχής.